Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedefinieerd zijn van toepassing op de door Mainport Travel Management geleverde diensten. De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals in dit document verwoord, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden van Mainport Travel Management, aangegaan met of verricht ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

1 Begripsbepalingen

1.1 Mainport Travel Management. bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen M.T.M.
1.2 Opdrachtgever De wederpartij van M.T.M.
1.3 Dienstverlener De vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten.
1.4 Reiziger De natuurlijke persoon ten gunste van wie de overeenkomst met de Dienstverlener wordt aangegaan.

2 Bemiddelingsovereenkomst

2.1 M.T.M. bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.
2.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door bevestiging door M.T.M. van de opdracht van de Opdrachtgever. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden.
2.3 De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de bemiddelingsovereenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst gesloten overeenkomst(en).
2.4 De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s) (waaronder nationaliteit en persoonlijke hoedanigheden) die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en) verstrekken aan M.T.M.
2.5 Kennelijke fouten of vergissingen binden M.T.M. niet. M.T.M. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.
2.6 Indien de overeengekomen diensten zijn opgenomen in een brochure of schriftelijke of elektronische publicatie van een Dienstverlener, maken de daarin opgenomen gegevens en voorwaarden deel uit van de overeenkomst.
2.7 Op overeenkomsten met Dienstverleners, welke door bemiddeling van M.T.M. tot stand komen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de betreffende Dienstverlener van toepassing. M.T.M. zal op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.
2.8 De prijzen en/of condities die M.T.M. noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven, voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan M.T.M.  bekend zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, is M.T.M. gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever.
2.9 M.T.M. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, en ander voorlichtings-materiaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
2.10 M.T.M. hanteert een Tarieventabel voor de verschillende diensten die zij aanbiedt. M.T.M. behoudt het recht om prijzen voor geleverde diensten aan te passen zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever. 2.11 Prijzen zoals vermeld in de Tarieventabel zijn onderhevig aan inflatiecorrecties en jaarlijks indexcijfer CBS.

3 Wijzigingen/annuleringen

3.1 Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief “no-shows”) zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings-en/of annuleringskosten én de kosten van M.T.M. aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij M.T.M. anders aangeeft, zullen als kosten de bedragen als vermeld in de Tarieventabel van M.T.M. worden gehanteerd.

4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
4.2 Alle verschuldigde bedragen dienen binnen een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Mits anders overeengekomen.
4.3 Bij betalingen per credit card zullen merchant fees en andere kosten die door de credit card maatschappij worden berekend aan M.T.M. volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.
4.4 Ingeval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is M.T.M. gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
4.6 Het staat M.T.M. vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever.
4.7 Terugbetaling aan Opdrachtgever van gelden als gevolg van restitutie van gedeeltelijk of geheel ongebruikte tickets wordt geëffectueerd binnen 14 dagen na ontvangst van de gelden van de Dienstverlener door de Reisagent.
4.8 De betaling van een verzamelfactuur kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen vervat in die verzamelfactuur.
4.9 Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De Dienstverlener is verantwoordelijk, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, van de door hem uit te voeren dienst(en). M.T.M. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.
5.2 Voorzover sprake is van schuld of grove nalatigheid van M.T.M. en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt, wordt zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief B.T.W. dat door M.T.M. voor de betreffende reiziger(s) voor die reis in rekening is gebracht en dat door de Opdrachtgever is betaald.

6 Reisdocumenten

6.1 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de reiziger bij vertrek in bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
6.2 M.T.M. kan op verzoek informatie leveren ten aanzien van visa en vaccinatie verplichtingen maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en eventuele schade als gevolg daarvan.
6.3 Reisdocumenten kunnen zullen worden verzonden door en zo nodig opgehaald bij het kantoor waar de boeking is gemaakt of voor vertrek bij de Holland Handling Balie op Schiphol.
6.4 Het bezorgen van reisdocumenten per post is inbegrepen in de dienstverlening. M.T.M. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van geposte reisdocumenten. Indien de Opdrachtgever de reisdocumenten per aangetekende post wenst te ontvangen, wordt een extra handling fee van € 8 berekend.
6.5 Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratieve vergoeding worden doorbelast.
6.6 Bij ontvangst van reisdocumenten per (M.T.M.) koerier dient de Opdrachtgever te tekenen voor ontvangst.

7 Geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten tussen M.T.M. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
7.2 Overigens blijven bij boeking onder ANVR-, SGR condities, de boekings-, betalings- en reisvoorwaarden van kracht.
7.3 De in punt 7.2 genoemde boekings-, betalings- en/of reisvoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij de betreffende organisaties, maar zullen tevens op schriftelijk verzoek door M.T.M. verstrekt worden.
Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.